Beranda > Cerita Prosa Rakyat > Asal-usul Seni Begalan dan Desa Kanding : UNY

Asal-usul Seni Begalan dan Desa Kanding : UNY

Asal-usul Seni Begalan dan Desa

Kanding

 

               Tembung begalan asalipun saking tembung “begal” ingkang ateges ngrampok. Ing Kabupaten Banyumas, Begalan inggih menika salah satunggaling seni ingkang dipunwontenaken

ing pawiwahan ingkang anggadhahi tujuan kangge nyukani piwulangan dhateng temanten. Kathah cariyos ingkang nyebataken asal-usulipun seni begalan. Salah satunggaling cariyos ingkang nyebataken asal-usulipun seni Begalan inggih menika cariyos miterat “Babad Banyumas” anggitanipun RMS Brotodirejo, buyut Adipati Aria Martadireja (Bupati Banyumas kaping-17) lan R Ngatidjo Darmosuwondo. Salajengipun dipunserat malih dening KRHT Drs R Pudjianto Budoyonegoro BA lan Sukrisman.

               Seni begalan kawiwitan saking pawiwahanipun R

Ngabei Mertasura, Putra Adipati Mrapat, Bupati Banyumas I kaliyan Rara Warsiki, Putra kaping tiga Demang Gumelem kinten-kinten mangsa 1570-an.  Saderengipun upacara pawiwahan, Ki Demang ngutus telik sandi ingkang dipunpandhegani dening Ki Reka Guna kangge methuk

rombonganipun besan. Saking Kadipaten Banyumas uga sami, R Ngabei Mertasura sakrombonganipun menyang Gumelem ingkang dipunpandhegani dening Ki Niti Praya.

Rombongan saking Banyumas mbekta uba rampe ingkang dipunsebat “Sanepa Aji” ingkang ateges sesangoning urip, uba rampe menika panyuwunanipun  calon temanten putri. Ing salah satunggaling papan, rombongan saking Kadipaten kepanggih kaliyan utusan saking Gumelem. Ki

Reka Guna lan Ki Niti Praya padha-padha mboten nyebataken nama lan jatidhirinipun.

               Dados telik sandi, Ki Reka Guna mboten kersa menawi wonten tiyang ingkang mboten dipunmangertos mlebet ing wewengkonipun. Nanging Ki Niti Praya meksa mlebet ing kademangan Gumelem amargi dipunsukani amanat saking Adipati Mrapat. Ki Reka Guna lan Ki Niti Praya sami-samingotot banjur ndadosaken adu ngelmu antawisipun Ki Reka Guna lan Ki Niti Praya. Nanging telik sandi kasebat sami kadigdayanipun saengga mboten wonten ingkang menang utawa kalah. Teras temanten kakung ngendika menawi piyambak lan sakrombonganipun menika rombongan saking kadipaten Banyumas ingkang badhe tumuju ing Gumelem kangge krama kaliyan putranipun Demang Gumelem. Mireng pangandikanipun temanten kakung menika, telik sandi saking demang Gumelem teras nyuwun pangapunten dhateng rombonganipun Ki Niti Praya. Ki Reka Guna ngendikan menawi piyambakipun menika telik sandi saking Gumelem kangge methuk rombongan saking Banyumas.

               Pungkasanipun, Ki Reka Guna lan Ki Niti Praya rangkulan sami nyuwun pangapunten awit kaluputanipun. Ki Reka Guna lan Ki Niti Praya ngendika menawi kekalihipun badhe dados sadherek kados kaluwarga piyambak dumugi putra wayahipun. Ki Reka Guna lan Ki Niti Praya uga ngendika, putra keturunanipun menawi mantu utawa mbesan supados ngawontenaken upacara ingkang dipunsebat seni “begalan”. Salajengipun Ki Reka Guna lan Ki Niti Praya nyukani nama papan kangge adu ngelmu menika dipunsebat Kanding. Kanding inggih menika salah satunggaling nama Desa ing Kecamatan Somagede. Letakipun Kecamatan Somagede piyambak antawisipun Kadipaten Banyumas kaliyan Gumelem.

 

Terjemahan

Begalan berasal dari kata “begal” yang artinya merampok. Di Kabupaten Banyumas, Begalan merupakan sebuah seni yang diadakan pada pernikahan yang bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada pengantin. Banyak cerita yang menyebutkan asal mula tradisi begalan. Salah satu cerita yang menyebutkan asal-usul seni Begalan yaitu berdasarkan babad banyumas karangan RMS Brotodirejo, buyut adipati Aria Martadireja (Bupati Banyumas ke-17) dan R Ngatidjo Darmosuwondo. Kemudian ditulis kembali oleh KRHT Drs R Pudjianto Budoyonegoro BA dan Sukrisman.

Seni begalan bermula dari perkawinan R Ngabei Mertasura, Putra bupati banyumas I, Adipati Mrapat dengan Rara Warsiki, Putri ketiga Demang Gumelem sekitar tahun 1570-an.  Sebelum upacara pernikahan, Ki Demang mengirimkan mata-matayang dipimpin oleh Ki Reka Guna untuk menjemput rombongan besan. Begitu juga dengan Kadipaten Banyumas, R Ngabei Mertasura beserta rombongannya menuju Gumelem  yang dipimpin oleh Ki Niti Praya. Rombongan dari Banyumas membawa perlengkapan yang disebut “Sanepa Aji” yang artinya bekal hidup sebagai permintaan pihak calon pengantin putri. Di suatu tempat, rombongan dari Kadipaten bertemu dengan utusan dari Gumelem. Ki Reka Guna dan Ki Niti Praya sama-sama tidak menyebutkan nama dan jati dirinya.

Jadi mata-mata, Ki Reka Guna tidak ingin wilayah kademangan dimasuki orang yang tidak dikenal. Tetapi, Ki Niti Praya memaksa masuk ke kademangan Gumelem karena mendapat amanat dari Adipati Mrapat. Keduanya ngotot, akhirnya menjadikan perkelahian antara Ki Reka Guna dan Ki Nata Praya. Tetapi, kedua mata-mata tersebut sama-sama sakti sehingga tak satupun dari mereka yang menang atau kalah. Akhirnya sang pengantin pria mengatakan, mereka adalah rombongan dari Kadipaten Banyumas yang hendak ke gumelem untuk menikah dengan putri Demang Gumelem. Mendengar pernyataan dari pengantin itu, utusan dari Demang Gumelem langsung meminta maaf kepada rombongan. Ki Reka Guna mengatakan sebenarnya bahwa dia adalah utusan dari Gumelem untuk menjemput datangnya rombongan dari Banyumas.

Akhirnya, Ki Reka Guna dan Ki Niti Praya berangkulan saling meminta maaf atas kesalahan. Mereka mengatakan bahwa keduanya akan menjadi saudara seperti keluarga sendiri sampai anak cucu. Mereka juga mengatakan, anak keturunan mereka bila mantu atau mbesan supaya mengadakan upacara yang disebut “begalan”. Lalu mereka member nama tempat berkelahi dengan nama Kanding. Kanding merupakan nama salah satu Desa di Kecamatan Somagede. Letak Kecamatan Somagede itu sendiri berada diantara Kadipaten Banyumas dengan Pademangan Gumelem.

 

-HMJ pendidikan bahasa jawa-

Universitas Negeri Yogyakarta

Iklan
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: