Beranda > Folklore Nusantara > Folklor Jawa TIMUR : Sastra Jawa UNESA

Folklor Jawa TIMUR : Sastra Jawa UNESA

FOLKLOR JAWA TIMUR

           

Panganan khas kang ana ing Jawa Timur, mligine ing Surabaya yaiku lonthong balap lan rujak cingur. Panganan iki ana ing Surabaya kanthi rega kang murah.

Tari-tarian khas saka Surabaya yaiku tari Sparkling Surabaya lan tari remo. Tari remo iki asring dipentasake sadurunge pagelaran ludruk, kesenian khas Jawa Timur. Dene tari Sparkling Surabaya iki dipentasake kanggo acara-acara kayata ulang taun kota Surabaya, utawa lumrahe dipentasake kanggo pambuka sawijining acara ing gedhung, lan sapiturute. Sejatine akeh banget tari-tarian saka Jawa Timur. Awit saka tari jejer, reyog, lan sapiturute. Nanging kang paling khas saka Surabaya yaiku tari remo iku.

Salah sijine kesenian khas kang ana ing Jawa Timur yaiku pagelaran ludruk. Ludruk iki meh pa dha drama kang nggunakake basa khas Surabaya-an. Critane nyritakake kahanan uripe manungsa saben dinane. Beda karo kesenian ketoprak kang nyritakake kahanan urip ing kraton. Sadurunge pagelaran ludruk iki, ana pambukane yaiku pagelaran tari remo, bedhayan, jula-juli, lan dhagelan. Sing nari remo iki lumrahe wong siji. Gerakane tari remo iki sigrak banget. Busanane kang nari sarwa ireng. Dene jula juli iki dipentasake dening wong siji kanthi ukarane kang khas yaiku parikan kang dilagokake kaya dene ngidung. Isi saka jula-juli iki lucu lan menehi panglipur, nanging uga ngandhut pitutur-pitutur ngenani urip bebrayan. Dene bedhayan minangka pawongan kang nyanyi lagu campursari, lagu kang dinyanyekake lumrahe lagu kang lagi anyar. Bedhayan iki tarkadhang telu, uga ana kang cacahe papat. Sawise tari remo, jula-juli, bedayan, lan dhagelan banjur pagelaran ludruk iki kawiwitan. Campursari uga kalebu kesenian khas Jawa Timur. Meh kabeh kutha ing Jawa Timur nduweni grup campursari. Campursari iki bisa dideleng langsung ing siaran TVRI Jawa Timur saben malem Jum’at.

Saliyane iku, ing Jawa Timur uga ana tradisi upacara adat kayata Grebeg Sura lan larungan sesaji kang ana ing Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Upacara adat iki kaleksanan saben tanggal 1 Sura. Upacara ritual iki kairingan karo pagelaran tari reyog khas Ponorogo. Nalika Grebeg Sura iki, dianakake Festival Reyog Nasional kang dieloni dening daerah-daerah ing Indonesia ing malem 1 Sura. Esuke, dianakake larungan sesaji lan risalah doa ing Telaga Ngebel Ponorogo. Wondene legendha mula bukane Telaga Ngebel bakal kaandharake ing ngisor iki:

 

Legendha Tlaga Ngebel

Tlaga Ngebel minangka salah sijine papan pariwisata ing tlatah Ponorogo, Jawa Timur. Tlaga kang endah iki nduweni legedha kadadeyane tlaga iki kang dipercaya dening masyarakat. Tlaga kang manggon ing sangisore Gunung Wilis iki, yen saka pusat kutha Ponorogo adohe watara 30 km. Suhu ing Tlaga Ngebel iki yaiku 20-26 drajat Celcius. Hawa adhem lan pemandhangan kang asri nambahi endahing papan wisata iki.

Mula bukane legendha Tlaga Ngebel yen miturut crita ing masyarakat Ponorogo ana gandheng cenenge karo crita salah sawijining ula naga kang aran “ Baru Klinthing”. Baru Klinthing sejatine Patih saka kraton Bantarangin kang lagi tapa utawa semedi ing alas kanthi wujud ula naga.

Sawijining dina, ana salah siji warga desa kang nduwe gawe. Saperlu nyepakake ubarampe kanggo mantu, mula wong kang nduwe gawe iku njaluk tulung marang tangga teparo supaya padha golek kayu ing alas. Nalika tekan alas, karep ati arep nutuh kayu, jebul wong-wong iku padha kaget meruhi kang dibacok pranyata dudu kayu, nanging ula naga kang gedhe banget. Banjur ula iku digawa menyang omahe wong kang nduwe gawe iku saperlu dimasak lan dipangan bareng-bareng.

            Satekane omahe wong kang lagi nduwe gawe iku, ula naga Baru Klinthing malih wujud dadi bocah cilik kang rupane ala, sandhangane uga sarwa ala, ambune bacik ora enak. Kabeh warga desa ora seneng lan nundhung minggat bocah iku mau. Bocah iku njaluk panganan saka wong kang nduwe gawe iku, nanging babar pisan ora diwenehi, malah ditundhung minggat sing adoh.

            Bocah cilik kang satemene yaiku Baru Klinthing iku mau nelangsa banget ngerti sipate wong-wong desa kono kang ora nduwe sipat welas asih babar pisan. Pranyata Baru Klinthing banjur ketemu karo Mbok Randha kang welas marang dheweke. Baru Klinthing dijak menyang omahe Mbok Randha. Ing kono, dheweke diwenehi panganan lan dirumat kanthi becik dening Mbok Randha.

            Baru Klinthing meling marang Mbok Randha iku mau yen sapungkure dheweke mulih Mbok Randha kudu nyepakake lesung lan alune. Mbok Randha ora ngerti kanggo apa dheweke kok kudu nyepakake alu karo lesung. Banjur Baru Klinthing pamitan marang Mbok Randha lan tumuju menyang omahe wong kang nduwe gawe mau. Sapungkure Baru Klinthing, Mbok Randha nyepakake alu lan lesunge, nanging sejatine Mbok Randha uga bingung kanggo apa piranti loro iku.

            Satekane Baru Klinthing ing omahe wong nduwe gawe iku, wong-wong bali anggone arep nundhung Baru Klinthing. Dheweke banjur nganakake sayembara. Sada diencepake dening Baru Klinthing ing plataran omahe wong kang nduwe gawe iku. Sapa-sapa kang bisa ndudut sada iku ateges dheweke pancen sekti mandraguna lan nduweni kadigdayan.

            Para warga ing kono padha nyepelekake sayembara kang dianakake dening Baru Klinthing. Kabeh rumangsa bisa yen mung ndudut sada wae. Nanging jebul suwalike. Wis pirang-pirang wong kang nyoba ndudut sada iku pranyata ora ana siji-sijia kang bisa ndudut sada kang mancep ing plataran kono. Pungkasaning crita, Baru Klithing dhewe kang bisa ndudut sada kang mancep ing plataran kono. Nalika sada didudut, lemah sakabehane melu ambles. Saka sada kang didudut iku mau metu banyu kang sabanjure ndadekake keleme desa kono. Ora ana wong kang slamet kajaba Mbok Randha kang numpak lesung karo nggawa alune. Mbok Randha banjur mangerti kena apa Baru Klinthing meling marang dheweke supaya nyepakake lesung lan alu.

            Papan panggonan desa kono wis kelem dadi tlaga kang endah banget tur banyune bening banget. Mula dening warga ing sakupenge tlaga iku, papan iku diarani Tlaga Ngebel. Mangkono crita-crita kang ngrembaka ing masyarakat Ponorogo lan uga dipercaya dening masyarakat nganti saiki.

 

Terjemahan

Makanan khas yang ada di Jawa Timur, khususnya di Surabaya adalah lontong balap dan rujak cingur. Makanan ini bisa dijumpai di Surabaya dengan harga yang cukup ekonomis.

Tari-tariannya ada tari Sparkling Surabaya dan tari remo. Tari remo ini sering dipentaskan sebelum pementasan ludruk, kesenian khas Jawa Timur. Sedangkan tari Sparkling Surabaya ini dipentaskan untuk acara-acara seperti ulang tahun kota Surabaya, ataupun biasanya dipentaskan untuk pembukaan sebuah acara di gedung, dan sebagainya. Sebenarnya banyak sekali tari-tarian yang ada di Jawa Timur. Mulai dari tari Jejer, tari reyog, dan lain-lain. Akan teteapi yang paling khas dari Surabaya adalah tari remo tersebut.

Salah satu kesenian khas yang ada di Jawa Timur adalah pementasan ludruk. Ludruk ini sejenis drama yang berbahasakan khas bahasa Surabaya-an. Ceritanya mengisahkan fenomena kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan ketoprak yang ceritanya mengisahkan kehidupan di kerajaan. Sebelum pementasan ludruk, didahului dengan pertunjukan tari remo, bedayan, jula-juli, dan pelawak. Tari remo ini dibawakan oleh satu orang saja. Tari ini gerakannya sangat lincah dan cepat. Kostum tari remo warnanya hitam. Sedangkan jula-juli dibawakan oleh satu orang dengan kalimat khasnya yaitu parikan yang diucapkan dengan nada ‘’kidungan’’. Isi dari jula-juli ini terkesan lebih humoris dan menghibur, akan tetapi mengandung petuah atau nasihat tentang lika liku kehidupan. Sedangkan bedayan merupakan seseorang yang membawakan nyanyian campursari, lagu-lagu yang dibawakan biasanya adalah yang sedang tenar saat itu. Bedayan ini terdiri dari tiga sampai empat orang. Setelah bedayan, jula-juli dan tari remo serta pelawak selesai, barulah pementasan ludruk ini dimulai. Campursari juga merupakan kesenian khas Jawa Timur. Hampir setiap kota di Jawa Timur mempunyai grup campursari. Campursari ini bisa disaksikan langsung di siaran TVRI Jawa Timur setiap malam jum’at.

Selain itu, di Jawa Timur juga ada tradisi upacara adat seperti Grebeg Sura dan larungan sesaji yang ada di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Upacara adat ini dilaksanakan setiap tanggal 1 Suro. Upacara ritual ini diiringi dengan pementasan tari reyog khas Ponorogo. Saat Grebeg Sura ini, diadakan Festival Reyog Nasional yang diikuti oleh berbagai daerah di Indonesia pada malam 1 Sura. Pagi harinya, diadakan larungan sesaji dan Risalah Doa di Telaga Ngebel Ponorogo. Adapun legenda dari Telaga Ngebel seperti di bawah ini:

 

Legendha Tlaga Ngebel

            Telaga Ngebel merupakan salah satu tempat pariwisata di Ponorogo, Jawa Timur. Telaga yang indah ini mempunyai legenda asal mulanya yang dipercaya oleh masyarakat. Telaga yang berada dibawah Gunung Wilis ini, bila dai pusat kota Ponorogo jaraknya sekitar 30 km. Suhu di Telaga Ngebel ini adalah 20-26 derajat Celcius. Udara dingin dan pemandangan yang indah menambah indahnya tempat wisata ini.

Asal mula legenda Telaga Ngebel ini jika menurut cerita di masyarakat Ponorogo ada hubungannya dengan cerita salah satu ular naga yang bernama “Baru Klinthing”. Baru Klinthing sebenarnya Patih dari kraton Bantarangin yang sedang bertapa atau semedi di hutan dengan wujud ular naga.

Suatu hari, ada salah satu warga desa yang sedang mempunyai hajat. Untuk mempersiapkan alat-alat untuk acaranya, maka orang tersebut meminta tolong kepada para tetangga untuk dicarikan kayu di hutan. Sesampainya di hutan, orang-orang kaget karena kayu yang dibacok ternyata seekor ular naga yang amat besar. Lalu ular naga itu dibawa ke rumah orang yang punya hajat untuk dimasak dan dimakan bersama-sama.

Sesampainya dirumah orang yang punya hajat tadi, ular naga Baru Klinthing berubah wujud menjadi anak kecil yang buruk rupanya, pakaiannya compang-camping, baunya tidak enak. Semua warga desa tidak suka dan mengusir anak kecil itu. Anak kecil itu meminta makanan dari orang yang punya hajat itu, tetapi tidak diberikan apapun, justru diusir jauh-jauh.

Anak kecil yang sebenarnya adalah Baru Klinthing itu tadi merasa sedih melihat sifat orang-orang di desa itu yang tidak mempunyai rasa belas kasihan. Lalu Baru Klinthing bertemu dengan Mbok Randha yang mempunyai rasa belas kasihan kepadanya. Baru Klinthing diajak kerumah Mbok Randha. Disitu, dia diberi makanan dan dirawat dengan baik oleh Mbok Randha.

Baru Klinthing berpesan kepada Mbok Randha jika setelah dia pulang, Mbok Randha harus menyiapkan lesung dan alu. Mbok randha tidak mengerti untuk apa alu dan lesung itu. Lalu Baru Klinthing berpamitan kepada Mbok Randha dan menuju kerumah orang yang punya hajat tadi. Sepulangnya Baru Klinthing, Mbok Randha menyiapkan lesung dan alunya. Tetapi sebenarnya Mbok Randha masih bingung untuk apa kedua alat itu.

Sesampainya Baru Klinthing dirumah orang yang punya hajat, orang-orang kembali mengusirnya. Dia kemudian mengadakan sayembara. Lidi ditancapkan oleh Baru Klinthing di halaman rumah orang yang punya hajat tadi. Barang siapa yang bisa mencabut lidi itu bearti dia sangatlah sakti mandraguna dan mempunyai kekuatan.

Para warga disitu meremehkan sayembara yang diadakan oleh Baru Klinthing. Semua merasa bisa kalau hanya sekedar mencabut lidi saja. Tetapi ternyata sebaliknya. Sudah banyak yang mencoba mencabut lidi itu, ternyata tidak ada satupun yang bisa mencabut lidi itu dari halaman. Akhir ceritanya, Baru Klinthing sendiri yang bisa mencabut lidi yang tertancap di halaman itu. Saat lidi dicabut, tanahnya ikut amblas. Dari lidi yang dicabut itu keluar air yang menenggelamkan desa itu. Tidak ada orang yang selamat kecuali Mbok Randha yang naik lesung dengan membawa alunya. Mbok Randha kemudian mengerti kenapa Baru Klinthing berpesan kepadanya supaya menyiapkan lesung dan alu.

Tempat yang sudah tenggelam itu kemudian menjadi telaga yang sangat indah dan airnya jernih sekali. Maka oleh warga disekitar telaga, tempat tersebut disebut Telaga Ngebel. Demikianlah cerita-cerita yang berkembang di masyarakat Ponorogo dan juga dipercaya oleh masyarakat sampai sekarang.

 

-HMJ sastra jawa-

Universitas Negeri Surabaya

Iklan
 1. kusfandiari abu nidhat
  25 Maret 2015 pukul 21:04

  Alhamdulillah saha matur suwun pawartos ngingingi babagan folklore jawi wetan. Mboten sanes sedaya menika mujudaken budhaya lokal ingkang kedah dipun lestare-aken.

  • 2 November 2015 pukul 17:30

   salam.
   tahun 2016 Munas di UI. datang ya

 1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: