Beranda > Folklore Nusantara > FOLKLOR KOTA SEMARANG : Sastra Jawa UNNES

FOLKLOR KOTA SEMARANG : Sastra Jawa UNNES

FOLKLOR KOTA SEMARANG

 

Objek Wisata

Semarang minangka laladan wisata religi lan sejarah gadhahi panggenan-panggenan ingkang asring dipunjujug wisatawan, antawisipun :

 1. Gereja Blenduk

Padatan dipuneja Gereja Blendug lan asring ugi dipunlafalaken mBlendug. Minangka Gereja Kristen ingkang sepuh sanget wonten ing Jawa Tengah iingkang dipunbangun dening masarakat walandi wonten ing kitha kasebut taun 1753 ingkang abentuk heksagonal (persegi wolu). Gereja punika estunipun gadhahi nama Gereja GPIB Immanuel, wonten ing Jl. Letjend. Suprapto 32. Kubahipun ageng, dipunlapisi perunggu, lan wonten ing lebetipun wonten setunggal orgel Barok. Arsitektur wonten ing lebetipun dipundamel adhedhasar  salib Yunani.

 Gereja punika dipunrenovasi taun 1894 dening W. Westmaas lan H.P.A. de Wilde, ingkang maringi tambahan kalih menara wonten ing ngajengipun gedhong gereja punika. Nama Blenduk inggih punika  parapan saking masarakat ingkang wonten ing sacaketipun, gadhahi teges kubah. Gereja punika dumugi samenika taksih dipun ginakaken saben dinten Minggu. Wonten ing sacakete gereja punika ugi wonten bangunan sanes saking mangsa kolonial Walandi.

 

 1. Klentheng Gedhong Sela/watu Sam Po Kong

Minangka tilas papan pasinggahan lan labuhan kapisan dening Laksamana Tiongkok ingkang angrasuk agami Islam ingkang asma Zheng He / Cheng Ho. Mapan ing tlatah Simongan, sisih kulonipun Kitha Semarang. Pratanda ingkang nedahaken bilih papan punika minangka patilasan Islam inggih awit dipunpanggihaken seratan ingkang isinipun mangga kita sedaya ngeningaken cipta kanthi midhangetaken waosan Al Quran” utawi ing basa Indonesanipun “marilah kita mengheningkan cipta dengan mendengarkan bacaan Al Qur’an”.

Dipunsebat gedhong watu awit awujud Guwa utawi lurung watu ageng ingkang mapan ing sawijining gumuk watu. Miturut cariyos, nalikanipun Cheng Ho nglayar medal segara Jawi wonten sawijining awak kapal ingkang gerah. Lajeng panjenenganipun ngutus dhateng awak kapal sanesipun kagem nyigeg lampahing kapal lan labuh ing sisih loripun pantai Semarang.  Lajeng ing papan punika damel pasanggrahan ingkang sapunika kagunanipun sampun ewah minangka dados klentheng. 

Tiyang Indonesa ingkang trahipun China nganggep wangunan punika minangka sawijining kelentheng awit arsitekipun China. Sapunika papan punika dipundadosaken papan pangemut-emut lan papan sembahyang sarta papan ziarah, awit ing lurung watu punika wonten altar lan reca-reca Sam Po Tay Djien.

 

 1. 3.      Mesjid Agung Jawa Tengah

Mesjid Agung Jawa Tengah dipunresmekaken nalika wekdal 14 November 2006 dening Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono. Mesjid kanthi wiyar arealipun 10 Hektar punika dipunwangun gedhong induk kagem sholat ingkang wiyaripun 7.669 meter persegi. Mesjid Agung Jawa Tengah dipunrancang kanthi gaya arsitektural campuran Jawi, Islam lan Romawi. Wangunan pokok mesjid atapipun limas khas wangunan Jawi, nanging ing sisih pucukipun dipunjangkepi kubah ageng kanthi diameter 20 meter dipuntambah 4 menara ingkang saben-saben menawa inggilipun 62 meter. Ing saben pojok gendhengipun minangka umumipun wangunan mesjid Islam. Wonten setunggal menara ingkang pinisah  lan inggilipun 99 meter.

Gaya Romawi kawujud saking wangunan 25 pilar utawi soka ing plataran mesjid. Soka-soka kanthi gaya koloseum Athena ing Romawi dipunrenggani kaligrafi ingkang minangka pralambang 25 Nabi dan Rasul. Gerbangipun sinerat syahadat lan ing papan datar sinerat huruf Arab Melayu “Sucining Guno Gapuraning Gusti“.

Kajawi punika, masjid punika ugi wonten manara  Al Husna utawi Al Husna Tower ingkang inggilipun 99 meter. Sisih joganipun menara punika wonten Studio Radio Dais (Dakwah Islam). Kajawi punika ing lantai 2 lan 3 dipunginakaken minangka Museum Kebudayaan Islam. Kajawi punika ugi ing lantai 18 wonten kafe muslim ingkang saking mubeng 360 derajat. Lantai 19 kangge menara pandang, dipunjangkep 5 teropong ingkang saged kangge mirsani kitha Semarang.

 

 1. 4.      Vihara Buddhagaya Watugong

Anenggih sawijinging Vihara ingkang dipunresmekaken ing warsa 2006 kala wingi lan dipunsebataken dening MURI minangka pagoda paling inggil ing Indonesia. Vihara Buddhagaya Watugong mapan ing sisih wetanipun kitha Semarang kirang langkung 45 menit saking punjering kitha Semarang. Salah satunggalipun ikon ingkang paling kawentar ing vihara punika anenggih Pagoda Avalokitesvara (Metta Karuna), ingkang ing lebetipun wonten reca Buddha Rupang ingkang ageng. Pagoda Avalokitesvara inggilipun wangunan 45 meter kanthi 7 susun undhakan ingkang ngemu teges bilih sawijining tiyang petapa badhe dumugi kesucian ing tingkat kapitu. 

Ing sisih lebetipun pagoda awujud segi wolu kanthi ukuran 15 x 15 meter. Wiwit tingkat kaping kalih ngantos kaping enem dipunpasang reca Dewi Kwan Im (Dewi Welas Asih) ingkang mangadhep ing sekawan penjuru angin. Kanthi pangangkah supados sang Dewi tansah mancaraken welas asihipun dhateng sedaya penjuru utawi sadhengah papan. Ing tingkat kaping pitu wonten reca Amitaba, inggih punika guru agengipun para dewa lan manungsa. Ing sisih pucukipun pagoda wonten stupa kagem nyimpen relik (butir-butir mutiara) ingkang medal saking Sang Buddha. Sisih ngajengipun pagoda ugi wonten reca Dewi Welas Asih sarta Sang Buddha ingkang lenggah ing ngandhapipun wit Bodi.

 

 1. Lawang Sewu

Minangka salah sawijining wewangunan sejarah ingkang dipunwangun dening pamarentah kolonial Belanda nalika 27 Februari 1904. Wiwitanipun wangunan punika dipunwangun kangge dipunginakaken minangka Kantor Pusat Perusahan Kereta Api Swasta NIS. Saderengipun sedaya urusan administrasi perkantoran NIS dipuntindakaken ing Stasiun Samarang NIS. Nanging awit saya majenging jaringan perkeretaapian ingkang pesat sanget, lajeng kedah damel panambahan jumlah personel teknis lan bagian administrasi. Kanthi punika kantor pengelola ing Stasiun Samarang NIS dados mboten layak malih.

Sabubaripun punika NIS lajeng  nyewa sawetawis wewangunan kagunganipun sawijining tiyang pribadi minangka alternatipipun. Nanging punika mboten cucuk lan mboten efisien. Dereng malih kanthi wontenipun papan lokasi Stasiun Samarang NIS ingkang mapan ing rawa-rawa. Punika ndadosaken perkawis enggal ingkah kedah dipunrampungi ngantos babagan sanitasi lan kesehatan.

Lajeng dipuntentokaken kangge damel wangunan kantor administrasi ing lokasi enggal. Ingkang dipunpilih anenggih papan ingkang caket kaliyan sapinggiring kitha ingkang caket kaliyan dalem pamarentahan Residen. Papanipun ing pucuking margi Bodjongweg Semarang (sapunika Jalan Pemuda), ing sisih pojok pepanggihanipun jalan Bodjongweg lan Samarang naar Kendalweg (jalan raya tumuju dhateng Kendal).

NIS ngutus dhateng Prof. Jacob F. Klinkhamer (TH Delft) dan B.J. Ouendag, arsitek yang berdomisili di Amsterdammar, kangge ngrancang gedung kantor pusat NIS Semarang punika. Sedaya proses ngrancangipun  dipuntindakaken ing nagari Walandi. Lajeng nembe gambar-gambar punika dipunasta dhateng kitha  Semarang. Mirsani saking cetak birunipun Lawang Sewu sinerat bilih tertulis site plan lan denah wangunan punika sampun kagambar ing Amsterdam nalika taun 1903. Mangkono ugi sedaya jangkepipun gambar kerjanipun dipundamel lan dipuntapak asmani ing Amsterdam taun 1903.

 

KULINER

 1. Bandeng Presto

Bandeng presto punika dhaharan khas Indonesia saking Semarang, Jawa Tengah. Dhaharan punika dipundamel saking ulam bandeng ingkang dipunbumbuni kaliyan bawang, kunyit, lan uyah. Ulam bandeng punika salajengipun dipunbuntel kaliyan godhong gedhang lan dipunmasak  kanthi cara presto. Presto inggih punika cara masak kanthi uap toya ingkang gadhahi tekanan inggil. Dhaharan ingkang dipunmasak kanthi cara punika dipunparingaken wonten ing panci ingkang saged dipunkunci kanthi rapet. Toya wonten ing panci dipunpanasaken dumugi umub. Uap toya punika ingkang badhe dipunginakaken kangge masak dhaharan wonten ing panci. Krana ulam bandheng misuwur gadhahi ri ingkang kathah sanget, pramila saking punika bandheng presto sanget dipunremeni amargi kanthi dipunmasak presto rinipun bandheng saged dados empuk.

 

 1. Lumpia

Lumpia inggih punika dhaharan kados rollade ingkang isinipun rebung, tigan, daging pithik lan urang. Wondene lumpia ingkang khas kitha Semarang inggih punika rasanipun campuran antawisipun cita rasa masakan Tionghoa kaliyan Indonesia. Lumpia punika dipundamel sepisanan dening putra tiyang Tionghoa ingkang krama kaliyan putra saking Indonesia ingkang manetep wonten ing Semarang, Jawa Tengah. Dhaharan punika dipunsade lan dipuntepang wonten ing kitha Semarang wiwit pesta olahraga GANEFO ingkang dipunslenggarakaken wonten ing mangsa pamarintahan Presiden Soekarno.

 

 1. Wingko Babat

Wingko inggih punika sajenise kue ingkang dipundamel saking krambil lan bahan sanesipun. Wingko punika sanget dipuntepang wonten ing pantai ler pulo Jawa. Wingko punika ugi asring dipunsade wonten ing sepur, treminal bis lan ugi toko-toko kue. Ingkang dadosake wingko punika sanget dipuntepang wonten ing pulo Jawa inggih punika amargi wingko punika asring dipundamel oleh-oleh tiyang kathah kangge kaluwarga wonten ing griya.

Wingko padatan bentukipun bunder lan radi atos, lan ugi padatan dipunsajikaken nalika tasih anget lan dipunirisi kanthi alit-alit. Campuran gula lan krambil ingkang cara masakipun dipunbakar utawi panggang dadosaken cita rasa wingko punika eco sanget, lan wingko ingkang sae punika kadamel saking Semarang.

 

SENI BUDAYA

Seni lan budaya wonten ing Semarang antawisipun inggih punika :

 1. Dhugdheran

Dhugdheran punika kangge tetenger bilih ibadah pasa wulan Ramadhan wonten ing kitha Semarang sampun kawiwitan. Dhugdheran punika tembung asli saking Jawa ingkang gadhahi teges swara bledhosan. Dhugdheran pusatipun wonten ing Masjid Agung Jawa Tengah, ingkang dipunbikak dening walikota lan dipunramekaken kanthi mercon lan kembang api.

 

 1. Gambang Semarang

Gambang Semarang punika beksan kairing gendhing ingkang asalipun saking gamelan Jawa. Alat ingkang khas kangge ngiringi tari punika asring dipunsebat Gambang. Gambang inggih punika sawijining alat ingkang asalipun saking wilahan kajeng. Gambang Semarang sampun wonten wiwit taun 1930 ingkang bentukipun paguyuban ingkang anggotanipun saking pribumi lan pranakan China.

 

 1. Batik Semarangan

Batik Semarang gadhahi motif lan corak ingkang khas kaliyan kitha Semarang. Motif ingkang khas inggih punika motif lokasi wonten ing kitha Semarang, antawisipun Lawang Sewu, Greja Blenduk lan Tugu Mudha, wonten ugi motif batik semarangan ingkang gambaripun wit asem lan manuk blekok.

 

Terjemahan

Objek Wisata

Berbicara tentang objek wisata di Semarang, tepat lah kiranya bila menyebut Semarang sebagai kawasan wisata religi dan sejarah. Beberapa lokasi yang menjadi jujugan para wisatawan tersebut di antaranya :

 1. Gereja Blenduk

Terkadang dieja Gereja Blendug dan seringkali dilafazkan sebagai mBlendhug. Merupakan Gereja Kristen tertua di Jawa Tengah yang dibangun oleh masyarakat Belanda yang tinggal di kota itu pada 1753, dengan bentuk heksagonal (persegi delapan). Gereja ini sesungguhnya bernama Gereja GPIB Immanuel, di Jl. Letjend. Suprapto 32. Kubahnya besar, dilapisi perunggu, dan di dalamnya terdapat sebuah orgel Barok. Arsitektur di dalamnya dibuat berdasarkan salib Yunani. Gereja ini direnovasi pada 1894 oleh W. Westmaas dan H.P.A. de Wilde, yang menambahkan kedua menara di depan gedung gereja ini. Nama Blenduk adalah julukan dari masyarakat setempat yang berarti kubah. Gereja ini hingga sekarang masih dipergunakan setiap hari Minggu. Di sekitar gereja ini juga terdapat sejumlah bangunan lain dari masa kolonial Belanda.

 1. Kelenteng Gedung Batu Sam Po Kong

Merupakan bekas tempat persinggahan dan pendaratan pertama seorang Laksamana Tiongkok beragama Islam, Zheng He / Cheng Ho. Terletak di daerah Simongan, sebelah barat daya Kota Semarang. Tanda yang menunjukan sebagai bekas petilasan yang berciri keislamanan dengan ditemukannya tulisan “marilah kita mengheningkan cipta dengan mendengarkan bacaan Al Qur’an”.

Disebut Gedung Batu karena bentuknya merupakan sebuah Gua Batu besar yang terletak pada sebuah bukit batu. Menurut cerita, saat Cheng Ho berlayar melewati laut Jawa ada seorang awak kapalnya yang sakit. Ia pun memerintahkan membuang sauh dan kemudian merapat ke pantai utara Semarang mendirikan sebuah masjid di tepi pantai yang sekarang telah berubah fungsi menjadi kelenteng.

Orang Indonesia keturunan Cina menganggap bangunan itu adalah sebuah kelenteng karena berarsitektur Cina. Sekarang tempat tersebut dijadikan tempat peringatan dan sembahyang serta berziarah. Karenanya di dalam gua batu itu terdapat altar dan patung-patung Sam Po Tay Djien.

 1. Masjid Agung Jawa Tengah

Masjid Agung Jawa Tengah diresmikan pada tanggal 14 November 2006 oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono. Masjid dengan luas areal tanah 10 Hektar dan luas bangunan induk untuk shalat 7.669 meter persegi. Masjid Agung Jawa Tengah dirancang dalam gaya arsitekrural campuran Jawa, Islam dan Romawi. Bangunan utama masjid beratap limas khas bangunan Jawa namun dibagian ujungnya dilengkapi dengan kubah besar berdiameter 20 meter ditambah dengan 4 menara masing masing setinggi 62 meter di tiap penjuru atapnya sebagai bentuk bangunan masjid universal Islam lengkap dengan satu menara terpisah dari bangunan masjid setinggi 99 meter.

Gaya Romawi terlihat dari bangunan 25 pilar di pelataran masjid. Pilar pilar bergaya koloseum Athena di Romawi dihiasi kaligrafi yang menyimbolkan 25 Nabi dan Rasul. Gerbangnya bertuliskan dua kalimat syahadat dan pada bidang datar tertulis huruf Arab Melayu “Sucining Guno Gapuraning Gusti“.

Daya tarik lain dari masjid ini adalah Menara Al Husna atau Al Husna Tower yang tingginya 99 meter. Bagian dasar dari menara ini terdapat Studio Radio Dais (Dakwah Islam). Sedangkan di lantai 2 dan lantai 3 digunakan sebagai Museum Kebudayaan Islam. Sementara di lantai 18 terdapat Kafe Muslim yang dapat berputar 360 derajat. Lantai 19 untuk menara pandang, dilengkapi 5 teropong yang bisa melihat kota Semarang.

 1. Vihara Buddhagaya Watugong

Adalah sebuah Vihara yang diresmikan pada 2006 lalu dan dinyatakan MURI sebagai pagoda tertinggi di Indonesia. Vihara Buddhagaya Watugong terletak 45 menit dari pusat Kota Semarang. Vihara ini memiliki banyak bangunan dan berada di area yang luas. Salah satu ikon yang paling terkenal di vihara ini adalah Pagoda Avalokitesvara (Metta Karuna), dimana didalamnya terdapat Buddha Rupang yang besar. Pagoda Avalokitesvara memiliki tinggi bangunan setinggi 45 meter dengan 7 tingkat yang bermakna bahwa seorang pertapa akan mencapai kesucian dalam tingkat ketujuh.

Bagian dalam pagoda berbentuk segi delapan dengan ukuran 15 x 15 meter. Mulai tingkat kedua hingga keenam dipasang patung Dewi Kwan Im (Dewi Welas Asih) yang menghadap empat penjuru angin. Hal ini bertujuan agar sang dewi memancarkan kasih sayangnya ke segala arah mata angin. Pada tingkat ketujuh terdapat patung Amitaba, yakni guru besar para dewa dan manusia. Dibagian puncak pagoda terdapat Stupa untuk menyimpan relik (butir-butir mutiara) yang keluar dari Sang Buddha. Bagian depan pagoda juga terdapat patung Dewi Welas Asih serta Sang Buddha yang duduk dibawah pohon Bodi.

 1. Lawang Sewu

Merupakan salah satu bangunan bersejarah yang dibangun oleh pemerintahan kolonial Belanda pada 27 Februari 1904. Awalnya bangunan ini didirikan untuk digunakan sebagai Kantor Pusat Perusahan Kereta Api Swasta NIS. Sebelumnya kegiatan administrasi perkantoran NIS dilakukan di Stasiun Samarang NIS. Namun pertumbuhan jaringan perkeretaapian yang cukup pesat, dengan sendirinya membutuhkan penambahan jumlah personel teknis dan bagian administrasi yang tidak sedikit seiring dengan meningkatnya aktivitas perkantoran. Salah satu akibatnya kantor pengelola di Stasiun Samarang NIS menjadi tidak lagi memadai.

NIS pun menyewa beberapa bangunan milik perseorangan sebagai jalan keluar sementara. Namun hal tersebut dirasa tidak efisien. Belum lagi dengan keberadaan lokasi Stasiun Samarang NIS yang terletak di kawasan rawa-rawa hingga urusan sanitasi dan kesehatan pun menjadi pertimbangan penting. Kemudian diputuskan untuk membangun kantor administrasi di lokasi baru. Pilihan jatuh ke lahan yang pada masa itu berada di pinggir kota berdekatan dengan kediaman Residen. Letaknya di ujung Bodjongweg Semarang (sekarang Jalan Pemuda), di sudut pertemuan Bodjongweg dan Samarang naar Kendalweg (jalan raya menuju Kendal). NIS mempercayakan rancangan gedung kantor pusat NIS di Semarang kepada Prof. Jacob F. Klinkhamer (TH Delft) dan B.J. Ouendag, arsitek yang berdomisili di Amsterdam.

Seluruh proses perancangan dilakukan di Negeri Belanda, baru kemudian gambar-gambar dibawa ke kota Semarang. Melihat dari cetak biru Lawang Sewu tertulis bahwa site plan dan denah bangunan ini telah digambar di Amsterdam pada tahun 1903. Begitu pula kelengkapan gambar kerjanya dibuat dan ditandatangi di Amsterdam tahun 1903.

 

Kuliner

 1. Bandeng Presto

Merupakan makanan khas Indonesia yang berasal dari daerah Semarang, Jawa Tengah. Makanan ini dibuat dari ikan bandeng yang dibumbui dengan bawang putih, kunyit dan garam. Ikan bandeng ini kemudian dimasak pada alas daun pisang dengan cara presto. Presto adalah cara memasak dengan uap air yang bertekanan tinggi. Makanan yang dimasak dengan cara ini diletakkan dalam anic yang dapat dikunci dengan rapat. Air yang berada di dalam anic ini kemudian dipanaskan hingga mendidih. Uap air yang timbul akan memasak makanan yang berada di dalam anic ini. Karena ikan bandeng terkenal memiliki banyak duri, bandeng presto adalah makanan yang digemari karena dengan cara masak presto duri-duri ini menjadi sangat lunak.

 1. Lumpia

Lumpia semarang adalah makanan semacam rollade yang berisi rebung, telur, dan daging ayam atau udang.

Cita rasa lumpia semarang adalah perpaduan rasa antara Tionghoa dan Indonesia karena pertama kali dibuat oleh seorang keturunan Tionghoa yang menikah dengan orang Indonesia dan menetap di Semarang, Jawa Tengah. Makanan ini mulai dijajakan dan dikenal di Semarang ketika pesta olahraga GANEFO diselenggarakan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno.

 

 1. Wingko Babat

Wingko adalah sejenis kue yang terbuat dari kelapa dan bahan-bahan lainnya. Wingko sangatlah terkenal di pantai utara pulau Jawa. Kue ini sering dijual di stasiun kereta api, terminal bus atau juga di toko-toko kue. Di pulau Jawa, Wingko juga sering menjadi oleh-oleh untuk keluarga, yang menjadikan kue ini terkenal.

Wingko biasanya berbentuk bundar dan agak keras serta biasa disajikan dalam keadaan hangat dan dipotong kecil-kecil. Wingko dapat dijual dalam bentuk bundar yang besar atau juga berupa kue-kue kecil yang dibungkus kertas. Kombinasi gula dan kelapa menjadikan kue ini nikmat. Wingko yang paling terkenal dibuat di Semarang.

 

SENI BUDAYA

Selain objek wisata, Semarang juga mempunyai seni dan budaya yang menjadi daya tarik bagi wisatawan dosmetik maupun mancanegara. Seni dan budaya khas Semarang tersebut di antaranya :

 1. Dugderan

Dugderan merupakan festival untuk menandai dimulainya ibadah puasa di bulan Ramadan yang diadakan di Kota Semarang. Perayaan yang telah dimulai sejak masa kolonial ini sekarang dipusatkan di Masjid Agung Jawa Tengah. Perayaan dibuka oleh walikota dan dimeriahkan oleh sejumlah mercon dan kembang api.

 1. Gambang Semarang

Kesenian ini merupakan perpaduan antara tari dengan diiringi alat musik dengan bilah-bilah kayu dan Gamelan Jawa yang sering disebut Gambang.
Tari ini biasanya ditarikan pada even-event tertentu seperti Dugderan dan sebagai tarian selamat datang untuk kunjungan ke Semarang.
Gambang Semarang telah ada sejak tahun 1930 dengan bentuk paguyuban yang anggotanya terdiri dari pribumi dan peranakan China.

 1. Batik Semarangan

Sesuai namanya, Batik Semarangan mempunyai motif dan corak yang khas mencerminkan Kota Semarang. Ada bermacam motif yang menunjukkan lokasi di Semarang seperti Lawang Sewu, Gereja Blenduk dan Tugu Muda. Ada juga motif batik semarangan dengan gambar pohon asem dan burung blekok.

-HMJ Sastra Jawa-

Universitas Negeri Semarang

Iklan
 1. Belum ada komentar.
 1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: