Beranda > Mite, Legenda, Dongeng > LA PADOMA SIBAWA I MANGKAWANI : UNHAS

LA PADOMA SIBAWA I MANGKAWANI : UNHAS

LA PADOMA SIBAWA I MANGKAWANI

 

               Riolo mero engka sẽddi ana arung mapparenta riasengngi La padoma, anak tungkei, kallolo magaga nabattoa, maẽlo i ripasiala Mangkawani. Anadara makessingngẽ natenrisseng gangka agellorenna ri laleng lino ẽ. Riwettu ri pasitarona La Padoma, ipukengkangenni daung ota sibawa alosi enrengngẽ agaga laingngẽ. Aga pura’ẽ nasamaturusi punggawa arajangngẽ. Nennia isabbi toni ri dẽwata seuwaẽ.

               Pitung esso purana ripasitarongngii, nateppa engkai padduppana datu patukku, sapposisenna La Padoma, mẽrai lao massawung. Mẽllo simanni ri indo na.aga naripalabena ri Indo na. Nariparẽngerangi toni makkeda akkalitutuko, nasaba iyatu tau macawẽ’ẽ Ri pabbotting arapo-raponnatu. Aga najokkana La Padoma kuritu, Lettuna’na ro nabbenni tona siwenni, inappa ri Pammula i sawungngenge.

               Ri tengngana sawungngenge sẽwani Manuna La Padoma sibawa manu na datu Patukku. Riwettu mattenganna mabbittẽ manu ẽ cẽllẽngngi salesureng makkunrainna datu patukku ri tellongengẽ. Tettongngi La Padoma nateppa mappaduppa mata muni toduwaẽro, gangkanna La Padoma dẽ’na najampangngi Manu’na, iyamaniro

lapong makkunra’i matteru napori ati. Naitana mappakoro, aga nakeda datu Pattukku, narẽkko macinna no mabbẽnẽ,Madẽcẽng lisuno riolo muakkirring suro duta, narẽkko dẽ natarimako to Kahu ẽ idi na massio janci, aga La Padoma dẽ na pa

Doliwi. Gangkanna narikalana manu’na.

            Purani sawungengẽ, La Padoma  mẽllau Ni ri sapposisenna

nawedding ri wẽrẽng laleng mabenni ri baruga’ẽ. Ritarimai parẽllaunna, Riwettu malaleng mpennina.mompo i a Tẽka maja’na. Muttamai ri bilina silessureng makkunrainna datu Patukku. Nari tuju mata a Po i ri Datu’ẽ La Padoma engka pano’na.mane-

Ssamani irita mattappari laleng pettangngẽ, aga Nariamparenna nennia riparengerangngi toni a Ga pura ripoadangngi ri tengana assawungenge Ritangngasona onnaro. Ia kia La Padoma  tenna jampangiwiha. Nasabari naritajenna riyolona bili’ẽ, riwettu maẽlona messu ridenniyai’ẽ, matteru’na igajang tappi, tappi

pusakana arajang Kahu. Alẽna giling mutoi maggajang, iya kiya dẽ

nakenna. Maddengngoi genrangngẽ ro. Nasaba teng engka ri tettẽ gangkanna tellu taungnge. Purairo aga narebba tona La  Padoma teng manyawa.

            Datu Patukku kirinni seddi utu. Sang lao palettukeng i

pa’bbanwaẽ Bonẽ Passaleng amatẽngenna La Padoma. Lettuna na

Suroẽ ri yolona arung Mangkau’ẽ ri Bonẽ,  matteruni suju mẽllau addampenga pu Wakku. La Padoma deni’ga, matẽ i rigajang

Ri Datu Patukku, makkedai arungngẽ Bonẽ “deuwateppe, agana

passabareng namatẽ makkoro yakkẽpaha Datu Patukku anakumato”Aga lettuna na wuju ẽ ri yolona baRuga ẽ, nappani mateppe arung Bonẽ.

            Naitana kajajiangngẽ makkoro makeda toni arung mponẽ,”niga silessurekku, seajikkumaẽlo makkamalekengi

amatẽngengna La Padomaro”. Nengkalingai karẽbaẽ ro datu Soppẽng massapposiseng toi La Padoma polẽ riwija siwalinna,

makkedai “iyapa makka malekengngi sapposisekku”. Aga nateppa jokkatoni Datu Soppẽng lao ri tana Hakku. Nasitujuwang ladde i lettuna ri yolona baruga ẽ. Naengka toi datu patukku nono ri addẽnẽng ngẽ.matteruna iyalapessangeng tomba, matteru mainca ri arona natterutona rebba Datu Patukku lewu ri tana’ẽ. Lesuni Datu Soppẽng ri Bonẽ napalettukeng toni mangkau’ẽ karẽbaẽro.

            Massoroni arung Mangkau’ẽ biritaiyanggi amatẽngenna La Padoma lao ri I Mangkawani. Aga lettuna na biritaẽro, aga napada masara maneng toni sẽajing sompulolona I Mangkawani, naengngerangi I Mangkawani makkedaẽ inappa muanjo siminggu purana ipasita rongengka ẽ, gangkanna sininna waramparanna nabbeangngi nenniya nawẽrangngi tau laingngẽ, nasaba masarani nennia masiri toni riyaseng Janda nade napura kawing.

             Riwettuero engka sẽddi sumpu lolona I Mangkawani mabbẽrẽ paseng, sareku Wammengngi laowi jolo ri wanuwa laing. Mabbiangi sarana enrengngẽ siri nawa-nawa ẽ. Aga nariyebburenna lopi napasang niyasangtona warammparanna iyaro engkaẽ mupa tassẽsa, nalaona sompe I Mangkawani.

            Riwettu lettuna na ri labuwangeng Bonẽ, Sirrunttuni pabbanuwa’ẽ mattengngangi maddeppungeng.pada marẽllauni pabbanuwaẽ lao ri I Mangkawani, napowada tona makkeda “nasaba engkako Tu maẽlo mabbiyangngi yamaneng agaga engka’ẽ Ri yalẽmu. Madẽcẽngngi narẽkko muwẽrẽngn Ngi awaraningeng.

            Pura iyaro I Mangkawani patterusi Somperenna. Lettu’si ri Labuwanun Tusi pabbanuwa’gngẽ Wajo. Naru Ntisi pabbanuwa’ẽ pada maddeppungeng, nasaba  Irissenna I Mangkawani, makkeda maẽlo’i m Biyang manengngi aga-aga engka’ẽ ri Alẽna.jaji makkeda i pabbanuwa’ẽ “ma Dẽcẽngtu narẽkko muwẽrẽngi asogireng”. Aga najoppasi I Mangkawani. Lettu’si ri labuwanna soppẽng. Naruntu Si pabbanuwa’ẽ pada maddeppungeng, mẽllau to Si amaccang ri I Mangkawani.

            Iyaro garẽk nassabari nawarani To Bonẽwẽ, nasogi toWajo’ẽ, Narẽngngẽ namacca maneng tosoppẽngngẽ. Iyatona Ro nassabari makkekkuwẽ dẽ tonaga buranẽ Mappunnai panno pinceng, nasaba natiwi i Matẽ La Padoma. Waramparanna I Mangkawani na Bbiyangngẽ, engkana mancaji taneng-taneng, engka to mancajiolokolopaddi’i kobonganna I Mangkawani. Recca paona.toto pellenna.

 

Terjemahan

Dahulu kala ada seorang anak raja yang sedang memerintah, namanya La Padoma, seseorang anak tunggal, anak remaja yang gagah  perkasa. Ia dijodohkan dengan I Mangkawani, seorang gadis  yang sangat elok parasnya, tiada taranya  di bawah kolong langit ini. Pada waktu La Padoma sudah dijodohkan itu, dibawahlah sirih pinang dan barang-barang lainnya yang sudah disepakati bersama di hadapan para pembesar dan disaksikan oleh Dewata.

Tujuh hari sesudah perjodohan mereka itu, tibalah undangan dari Datu Pattuku, sepupu La Padoma, untuk pergi menyabung. La Padoma meminta izin kepada ibunya. Ia diizinkan tetapi ibunya memperingati supaya ia berhati-hati karena orang sedang bertunangan biasanya berada dalam keadaan rawan. Berangkatlah La Padoma pergi ke hulu.

Setelah sampai dan bermalam semalam, barulah gelanggang penyabungan dimulai. Disabunglah ayam La Padoma melawan ayam Datu Pattuku. Pada saat ayam sedang berlaga, saudara perempuan Datu Patukku menjenguk di jendela. Ketika La Padoma bangkit, berjumpa pandanglah keduanya. Akhirnya La Padoma  tidak menghiraukan ayamnya lagi melainkan perempuan itulah yang diperhatikannya terus. Melihat hal yang demikian, maka kata Datu Patukku.”jika adik ada hasrat beristri, kembalilah dahulu lalu mengirim duta. Kalau orang Kahu menolak, nanti kitalah yang mengikat janji.” Hal itu tidak dihiraukan La Padoma, maka kalahlah

ayamnya.

Setelah penyabungan usai, La Padoma memohon kepada sepupunya agar ia diperkenankan menginap di istana. Permintaanya itu dikabulkan. Pada waktu larut malam,timbullah niat jahatnya. Ia masuk ke bilik saudara perempuan Datu Pattuku. Hal ini terlihat oleh Datu karena La Padoma mempunyai panau yang seperti bersinar di dalam gelap. Ditegurlah ia dan diingatkan apa yang sudah disampaikan kepadanya di dalam gelanggang siang tadi. Tetapi La Padoma tidak menghiraukan . maka ditunggulah ia di depan bilik itu. Ketika ia hendak keluar pada waktu dini hari, ditikamlah ia dengan keris pusaka kerajaan Kahu. Ia pun balik menikam, tetapi tidak mengena, yang kena ialah genderang kerajaan Kahu, yang lalu mendengung tanpa dipukul selama tiga tahun. Sesudah itu La Padoma pun rebah dan menghembuskan napasnya yang terakhir.

Datu Pattuku lalu mengirim utusan untuk menyampaikan kepada masyarakat Bone tentang kematian La Padoma. Setelah perutusan itu sampai di hadapan raja Bone, berdatang sembahlah ia, katanya, “Mohon dimpun Tuanku, La Padoma tiada ada, mati ditikam oleh Datu Mattuku, Raja Bone tidak percaya, katanya, “ Apa gerangan yang dijadikan ia sampai mati demikian. Sebab Datu Pattuku itu dapat dikatakan anak saya.” Setelah jenazah sampai di depan istana, barulah ia percaya.

Melihat kejadian itu raja Bone berkata, siapakah diantara sanak keluargaku yang akan membalaskan kematian La Padoma itu.” Mendengar berita itu Datu Soppeng yang merupakan sepupu La Padoma dari pihak lain menyatakan kesediaannya. Ia pun berangkat ke Kahu. Kebetulan sekali pada waktu dia tiba didepan istana, Datu Pattuku turun dari tangga. Datu Soppeng langsung menombaknya. Tepat mengenai dada lalu rubuhlah Datu Pattuku ke tanah. Pulanglah Datu Soppeng ke Bone menyampaikan berita itu kepada Mangkauk. Raja Bone menyuruh kabarkan tentang kematian La Padoma kepada tunangannya, La Mangkawani.

Setelah sampai perutusan itu dan menyampaikan apa yang disuruhkan kepadanya, la Mangkawanipun bersama keluarganya diliputi oleh perasaan sedih, mengingat  pertunangan mereka baru saja seminggu. Harta bendanya ada yang dibuang atau diberikan kepada orang lain karena terlalu sedih dan malu menjadi janda sebelum kawin. Dalam  itu seorang di antara keluarga I Mangkawani yang menyarankan agar ia pergi saja berlayar ke negeri lain untuk membuang malu dan duka. Dibuatkanlah perahu dan dipersiapkan barang-barangnya yang masih tersisa, lalu berlayar I Mangkawani.

Sewaktu sampai dipelabuhan Bone, di dapatinya rakyat Bone sedang berkumpul. Bermohonlah mereka kepada I Mangkawani, seraya berkata,” karena engkau hendak membuang segala yang ada padamu, maka kami memohon kiranya kami diberi keberanian.” Sesudah itu I Mangkawani berlayar lagi. Sampailah ia di pelabuhan Wajo. Di dapatnya disana orang Wajo sedang berkumpul. Karena mengetahui maksud I Mangkawani hendak membuang segala hartanya, maka mereka pun meminta kekayaan.

Kemudian berlayar lagi, sampailah ia di Soppeng. Diddapatnya disana orang Soppeng meminta kepintaran kepada I Mangkawani. Itulah sebabnya kata orang dulu, orang Bone itu berani, orang Wajo kaya, dan sebagian orang Soppeng pintar.

Itulah sebabnya juga sekarang tidak ada laki-laki yang memiliki pano pinceng, karena dibawa mati oleh La Padoma. Harta kekayaan I Mangkawani yang dibuang, ada yang menjaadi tanaman, ada yang menjadi binatang seperti kobowanna I Mangkawani,recca mangga , nasib malang.

 

-HMJ sastra …-

Universitas Hasanuddin

Iklan
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: