Beranda > Folklore Nusantara > SEGARA RUPEK : Sastra Bali UNUD

SEGARA RUPEK : Sastra Bali UNUD

SEGARA RUPEK

 

Kacrita duk purwa kala, jagat Bali lan jagat Jawi kantun dados asiki. Ritatkala punika ring jagat Jawi wenten reko Maharsi mautama mapesengan Resi Sidimantra. Ida sampun kaloktah pisan wikan ring sajeroning daging-daging sastrane sane mautama. Sangkaning kawikanan Idane raris Ida kajunjung olih panjake dados panuntun irika.

Sakewanten aklamad kekirangan Idane. Inggih punika sampun sue Ida alaki Rabi, tur Ida sampun kabawos werda, sakewanten during madue putra. Irika raris nangun yadnya sane kabawos Homa yadnya. Rikalaning endihan genine angabar-abar ring pakudane, tan pesangkan wenten manik bang ring teleng genine. Pramangkin Ida Maharsi ngaturang puja-puja pangastawa. Tan sue pangastawan Ida Maha Resi saget manike punika magentos dados anak alit. Salantur ipun raris anak alit punika kapesengin Ida Bang Manik Angkeran.

Sasampune Ida Bang Manik Angkeran meraga duur, solah Idane kawon pisan tur nyungsang ring sesanane. Ida Bang Manik Angkeran mamotoh kemawon sasenengan Idane serahine. Ida Sang Maha Rsi tan sipi sungsut kayun Idane ngaksi kawentenan putran Idane asapunika. Raris Ida nuturin plapan pisan, “uduh cening, sesayangan ajine anake buka I dewa, yan kapikayun baan ajin kawon lan tungkas pesan solah ceninge teken kecep-kecaping agama, yan dadi idih aji, suud cening matajen.”

Riwau asapunika wenten ketel tutur ajin Idane, Ida Bang Manik Angkeran ngambros nyawis tur matur asapuniki: “Inggih Aji, yukti sakadi wacanan ajine asapunika. Sakewanten titiang nenten ngiringang. Sane mangkin, meneng dumun aji ring gria, duaning sane mangkin titiang jagi lunga maklecan. “Wus punika Ida Bang Manik Angkeran raris mamarga, kasarengin olih babotoh sane tiosan.”

Sane mangkin kabawos sampun sandikala, raris nyaluk wengi, Ida Bang Manik Angkeran durung budal. Riantukan asapunika kawentenan putrane, Ida Maha Rsi Sidimantra ten kenak ring kayun. Raris Ida nyerepin putrane, nyantos rawuh ka Bali Dwipa, pamekas ring bongkol gunung Agunge. Irika wenten gua kabinawa mawasta Gua Raja. Irika raris Ida nunas ica, kancit medal Ida Sang Hyang Naga Basuki saking teleng gua raja, saha mawacana,,”Uduh cening Sidimantra, apa ane buatang cening dadi tumben tangkil tekening manira?”

Risampune asapunika wenten renteh wacanan Ida Sang Hyang Naga Basuki, raris nyawis nimbal lan matur minakadi Ida Rsi Sidimantra,”Inggih, matur sisip titiang Ratu Betara. Titiang tangkil ring bukpadan ratu, santukan titiang kabrebehan. Panak tiange adiri, nyantos mangkin durung budal. Sane mangkin tiang nunas suecan Bhatara, nganikain titiang, ring dija punika ipun mangkin?”

Hyang Basuki raris mawacana, “Cening Sidimantra, pianak ceninge memangsing. Eda cening sebet, lakar arad nira jani. Kema cening mulih, pianak ceninge pastika suba jumah. Sakewala ada pangidih nirane teken cening. Sabilang purnama apang cening tangkil teken manira saha ngaturang empehan. Nah, ane jani manira mapica emas agemel. “Asapunika wacanan Ida Sang Hyang Naga Basuki, Rsi Sidimantra raris nunas paican Ida, tur digelis mapamit.

Tan kacritayang malih ring margi, Ida Maha Rsi Sidimantra sampun rauh ring gria, raris ngungsi ka gedonge. Kacingak Ida Bang Manik Angkeran seeng murem aris pesan. Wus punika, Ida Rsi Sidimantra nartyang indik pamargin Idane ring rabine, ngawit maseserep ngantos rawuh ka Bali Dwipa tur kacunduk ring Sang Hyang Naga Basuki. Rikanjekan punika, matangi Ida Bang Manik Angkeran, tur ngintip daging babaos ajine.

Benjangne sakadi sane sampun-sampun, Ida Bang Manik Angkeran raris lunga maklecan. Asaunika kemanten karyan Idane serahina, mawanang nyangsang ngreredang duen ajine. Sane kantun wantah palemahan griane kemanten.

Kacrita rahina anu, wenten klecan ageng tur rames pisan. Ida Bang Manik Angkeran kantun madue gelar wantah akedik, wawu katohang ping pisan kemanten sampun telas, santukan ayam sane kabuatang sampun kawon. Ida Bang Manik Angkeran raris eling ring daging kebaosan ajine sane singin daweg wengine sane lintang. Irika raris Ida gagesonan ngrereh empehan, tur nyilib lunga ka marajan saha ngambil gentan ajine, wus punika, raris Ida ngungsi Gua Raja ring Bali Dwipa.

Tan asue Ida ring margi kancit rawuh ring ajeng guane. Irika raris Ida nyuarayang gentane, raris medal Ida Sang Hyang Naga Basuki. Ida Bang Manik Angkeran digelis nyandap kasor saha matur,”Inggih, Ratu sasuhunan, titiang puniki manik angkeran, tangkil rang palungguh I Ratu, nyeledii ajin tiange ngaturang empehan. Ajin titiange ten presida tangkil santukan mangkin katiban gering.”

Ida Sang Hyang Naga Basuki raris mawacana,”Uduh cening, manira suksma pesan buat   subaktin ceninge. Nah, ni ada pija manira, slaka tuah duang gembel, lautan tunas cening. “Ida Bang Manik Angkeran digelis nunas paican Ida Sang Hyang Naga Basuki. Riwus punika, Ida Sang Hyang Naga Basuki mawalik ngranjing ka teleng guane, nanging untatne kantun ring ungkur. Untat Idane madaging ketu tur mauperengga antuk mas lan inten, katempuh tejan Ida Sang Hyang Baskaradipati ngelelam, ngranyab asri pisan. Irika raris kadudut lan metu kayun Ida  Bang Manik Angkeran sane nenten becik, jeg premangkin ngunus keris, saha nebas untat Ida Hyang Naga Basuki. Papayasane kabusbusin tur kaambil raris kaplaibang.

Ida Sang Hyang Naga Basuki brangti lan duka pisan, sinambi mabaos ngerak, “Ih, iba Manik Angkeran, tusing pesan iba ngelah prangrasa. Jani sandang dosan ibane nah! Om jatksumat, matemahan awu jiwa pramananta! “Wus punika Sang Hyang Naga Basuki ngutil enjekan Ida Bang Manik Angkeran, tur premangkin metu geni murub ngruruh ngetus wuri pamargin Ida Bang Manik Angkeran.

Daweg punika Ida Bang Manik Angkeran sampun rawuh ring alas cemarane. Irika Ida masandekan, nenten pisan tangeh ring bayane jagi rawuh. Saget genine sampun murub, ngeseng alas cemarane maka sami. Duanin alase punika sampun kageseng, raris alase punika kawastanin alas Cemara Geseng. Ida Bang Manik Angkeran nenten prasida matingkah, jeg pramangkin padem mageseng.

Kacrita mangkin, Ida Rsi Sidimantra nenten uning ring indik putrane sampun padem. Sasampune nyaluk wengi  uyang melisah wiakti Ida, santukan putrane nenten budal. Duaning asapunika raris malih Ida maseserep. Pamargin Idane maseserep nyantos rawuh ring alas cemarane sane sampun geseng. Ida kagiat nyingak irika wenten layon geseng makta genta. Gentane kaelingan, nenten tios genta Idane sekala. Tur mastikayang layonne sane geseng punika putrane ngraga. Tan sipi sungsut kayun Ida sinambi nangis ring samping layon okane sane sampun dados awu.

Rikanjekan punika raris rawuh Sang Hyang Naga Basuki. Ida Maha Rsi Sidimantra digelis matur sembah,”Inggih ratu sasuhunan, napi sane makhawinan pianak titiange ngemasin seda?” Ida Sang Hyang Basuki nimbal nyawis, tur mawacana, “Pianak ceninge bes drawaka, pangkah mandung papahyasan manira tur ikuh manira kapunggel. Ento kranane ia mati. Nira ane geseng.

Risampune asapunika wenten tel wacana Ida Hyang Naga Basuki, raris matur malih Ida Maha Rsi Sidimantra, “Inggih Ratu Bhatara, titiang nunas pasuecan Ratu, ampurayang mungguing kaiwangan ipune. Banget pinunas titiang mangda ledang Ratu ngurip ipun sakadi jati mula, mangda wenten nglanturang lelintihang titiange kayang riwekas.”

Wawu asapunika atur Ida Rsi Sidimantra, Ida Sang Hyang Naga Basuki welas asih, raris mawacana, “Nah, yen keto kayun ceninge, nira lakar ngurip ia jani. Sakewala ada pangidih manirane kapinin cening apang sumanggup nyambung ikuh manira buka ane suba-suba.”

Sesampune asapunika  wenten renteh wacana Ida Sang Hyang Naga Basuki, raris Ida Sang Hyang Sidimantra ngatepang punggelang untat idane, mawuluran antuk puja astawan lan mantra sane dahating sidi. Jeg pramangkin atep wiakti untat Ida Hyang Naga Basuki sekadi jati mula. Ida Hyang Naga Basuki ledang pisan raris ngranasika. Jeg premangkin taler Ida Bang Manik Angkeran maurip. Irika raris matur Ida Maha Rsi Sidimantra,”Titiang suksma pisan ring suecan Ratu, sane ,mangkin titiang ngaturang anggan ipune ring singgih Bhatara. Dumogi ipun benjang pungkur dados jadma sadu budi.”

Nyawis nimbal Ida Hyang Naga Basuki tur mawacana,”Yen keto kayun ceninge, depang suba ia dini ajak manira. Nah cening Manik Angkeran, ne ada tutur luwih, melahang dingehang tur resepang. Cening bagus, suksman mamotoh lan ngetep ikuh, momone katohang, liun momone aketi, pelih nuut ngranayang papa nraka. “Risampune asapunika wenten pawarah-warah lan piteket Ida Hyang Naga Basuki, raris makayun-kayun Ida Bang Manik Angkeran. Wiakti madaging pasan pangandikan Idane (asapunika pakayunanne Ida ring tengahin kayun). Wus punika raris Ida Maha Rsi Sidimantra mapamit, mawali ka Jagat Jawi.

Tan kacritayang ring margi, kancit sampun rauh Ida ring jagat Bali sane bedauh, irika wenten genah sane cekeng, pantaraning jagat Jawi kalawan jagat Bali. Irika raris Ida mapikarsa nyengker lan ngaryaning wates jagat Bali mangda tan prasida kaluncubin olih jadma dur budi saking dura negari. Asapunika taler okan Idane mangda nenten prasida mewali ke jagat Jawi.

Ida Maha Resi raris ngranasika inambi neken teteken alan noreh pretiwine tur kelancahin antuk toyan segarane. Kasuen-suen genahe irika dados segara. Ngawit duk punika jagat Jawi sareng Jagat Baline nenten kantun masikian, santukan sampun kawastanin lan kaselatin antuk segara. Genahe irika raris kebawos “Segara Rupek”.

 

Terjemahan

Pada zaman dahulu, wilayah Bali dan Jawa merupakan satu kesatuan pulau. Saat itu, hiduplah seorang Maharsi di tanah Jawa yang bernama Rsi Sidhimantra. Beliau merupakan seorang yang sangat ahli dalam bidang sastra agama. Karena kepiawaiannya itu, Beliau dijunjung dan dihormati oleh masyarakat sebagai pemuka agama di daerah tersebut. Namun, terdapat satu kekurangan, dimana Rsi Sidhimantra tidak memiliki keturunan. Pada saat itu pula, Beliau melaksanakan Yadnya yang disebut dengan Homa Yadnya. Ketika api Homa membakar tubuh Sang Rsi, tiba-tiba muncul manik bang di tengah api tersebut. Seketika itu pula Sang Rsi menghaturkan pemujaan. Tidak lama kemudian, manik bang tersebut berubah menjadi seorang bayi yang selanjutnya diberi nama Ida Bang Manik Angkeran.

Seiring berjalannya waktu, Ida Bang Manik Angkeran mulai beranjak dewasa. Namun perilakunya sangat menyimpang dari nilai-nilai norma kesusilaan. Kesehariannya, Ida Bang Manik Angkeran selalu bersenang-senang dengan melakukan perjudian. Maha Rsi Sidhimantra merasa begitu kecewa dan sedih melihat prilaku putranya.Dengan sabar Beliau kemudian memberi nasihat pada putranya, “Wahai anakku tersayang, hentikanlah tindakanmu yang suka berjudi sabung ayam, karena hal tersebut sangat menyimpang dari ajaran agama.”

Ida Bang Manik Angkeran menjawab dengan kemarahannya, “Baik Ayah, memang benar seperti apa yang Ayah katakan, tetapi anakmu ini tidak bisa menuruti keinginan tersebut. Sekarang Ayah cukup tinggal di rumah saja, karena saya akan pergi berjudi. “ Pada saat itu pula, Manik Angkeran pergi meninggalkan rumah bersama teman-temannya.

Diceritakan matahari mulai terbenam, Manik Angkeran belum juga pulang. Hal ini menyebabkan ayahnya merasa cemas dan Beliau memutuskan untuk mencari Manik Angkeran. Pencarian tersebut membuatnya sampai di Pulau Bali, yakni di lereng Gunung Agung. Disana terdapat sebuah goa yang sangat besar, bernama Goa Raja. Di depan tersebut, akhirnya Sang Rsi  melaksanakan pemujaan sampai akhirnya muncullah Sang Hyang Naga Basuki dari dalam goa dan berkata, “Wahai anakku Sidhimantra, apa yang membuatmu sampai datang kemari menemuiku?”

“Sebelumnya hamba memohon maaf pada paduka Batara. Hamba datang menghadap paduka karena hamba sedang diliputi suatu permasalahan. Anak semata wayang hamba sampai sekarang belum juga pulang. Hamba berniat memohon pada paduka untuk berkenan kiranya memberi petunjuk dimana gerangan anak hamba berada.”

Hyang Basuki kemudian menjawab, “Anakku Sidhimantra, janganlah engkau bersedih, aku akan memanggil anakmu agar segera pulang. Bergegaslah engkau kembali ke rumah. Anakmu sudah menunggu disana. Tetapi ada satu permintaan yang harus engkau penuhi. Setiap bulan purnama engkau harus datang serta menghaturkan susu kepadaku. Nah, sekarang aku akan menganugrahkan segenggam emas.” Demikian titah Sang Naga Basuki.

Singkat cerita, Maha Rsi Sidhimantra telah tiba di rumah dan bergegas masuk ke kamar anaknya. Dilihatlah Ida Bang Manik Angkeran yang sedang tidur dengan lelapnya. Kemudian Rsi Sidhimantra menceritakan tentang kisah pencarian anaknya kepada sang istri, mulai dari kebingungan Beliau yang telah menyusuri berbagai wilayah sampai akhirnya bertemu dangan Naga Basuki di Bali Dwipa. Ketika itu, Sang Manik Angkeran terbangun dan mendengar pembicaraan orang tuanya.

Keesokan harinya, seperti biasa Manik Angkeran kembali pergi untuk berjudi, sampai pada suatu ketika ada sebuah perjudian sabung ayam yang sangat ramai. Namun Manik Angkeran hanya memiliki sedikit modal yang hanya cukup dipakai bertaruh sekali saja, sebab ayam aduannya telah kalah. Tiba-tiba ia teringat akan pembicaraan orang tuanya tentang anugrah yang diberikan oleh Naga Basuki pada ayahnya. Saat itu pula ia terburu-buru mencari susu dan menyelinap ke Merajan (pura keluarga) guna mengambil genta milik ayahnya. Kemudian manik Angkeran menuju ke Goa Raja di Bali Dwipa.

Tidak lama kemudian, ia tiba di mulut goa. Disana ia membunyikan genta tersebut, dan keluarlah Sang Naga Basuki. Bang Manik Angkeran kemudian menyembah dan berkata, “Wahai Paduka Batara, hamba adalah Manik Angkeran. Datang kemari menghadap paduka untuk menggantikan ayah hamba menghaturkan susu. Ayah hamba tidak bisa datang karena sedang sakit.”

Ida Sang Naga basuki kemudian menjawab,” Anakku Manik Angkeran, aku sangat berterima kasih atas pengabdianmu. Nah, ini adalah anugrahku padamu berupa dua gengam perak. Terimalah!” Bang Manik Angkeran dengan segera mengambil anugrah tersebut. Kemudian Ida Sang Naga Basuki kembali ke tengah goa. Saat itu, Manik Angkeran melihat ekor Beliau yang dihiasi oleh emas dan intan. Tiba-tba muncullah  niat jahat dari Bang mani Angkeran. Tanpa berpikir panjang ia menghunus keris dan menebas ekor Sang Naga Basuki. Hiasannya dicuri dan Manik Angkeran bergegas lari meninggalkan goa raja.

San Naga Basuki murka, daan berteriak lantang, “Hei! Engkau Manik Angkeran! Sungguh durhaka kau padaku. Sekarang rasakan hasil perbuatanmu. Om jah ta semat. Matemahan awu jiwa pramananta!” lalu Sang Naga Basuki menggigit jejak kaki Bang Manik Angkeran. Tiba-tiba muncul api yang sangat besar mengejar jejak langkah Manik Angkeran.

Pada saat itu, Manik Angkeran telah sampai di hutan cemara. Di sana ia beristirahat tanpa terpikir akan bahaya yang mengintai. Tak terduga api telah melalap hutan tersebut. Karena tempat itu telah terbakar habis,maka diberi sebutan hutan Cemara Geseng. Ida Bang Manik Angkeran tidak dapat berkutik lagi dan akhirnya ikut mati terbakar.

Di sisi lain, Ida Rsi Sidhimantra tidak mengetahui keberadaan anaknya yang telah mati terlalap api. Ketika malam tiba, timbullah perasaan resah, memikirkan anaknya yang belum pulang.  Akhirnya beliaupun memutuskan untuk kembali mencari dan perjalanan beliau terhenti di hutan Cemara yang sudah terbakar. Disana Sang Rsi terkejut menemukan sesosok mayat yang telah hangus terbakar dengan menggenggam genta di tangannya. Beliau mengetahui bahwa genta tersebut adalah miliknya. Kemudian beliau memastikan bahwa mayat itu adalah putranya. Rasa duka seketika menyelimuti perasaan beliau dan saat itu pula Sang Rsi menangis di samping mayat putranya.

Saat itu datanglah Sang Hyang Naga Basuki, kemudian Ida Maha Rsi Sidhimantra,”Oh, Paduka Batara, hamba mohon agar sekiranya paduka berkenan memaafkan segala kesalahan putra hamba dan sudi kiranya paduka menghidupkan kembali putra hamba ini agar ada penerus dari keturunan hamba”.

Mendengar permohonan Sang Maha Rsi, Hyang Naga Basuki pun merasa terketuk hatinya dan berucap,”Baiklah, jika itu maumu anakku, akan ku hidupkan kembali putramu. Tetapi, ada satu permintaanku padamu, kembalikan ekorku seperti sedia kala”.

Mendengar permintaan itu, Sang Rsi Sidhimantra kemudian menyambungkan kembali ekor Hyang Naga Basuki dengan mengucapkan segala kekuatan beliau. Seketika ekor Hyang Basuki kembali menyatu seperti sedia kala. Berbahagialah Sang Naga Basuki dan langsung menghidupkan Ida Bang Manik Angkeran. “Hamba  sangat berterima kasih atas kemurahan hati  dan saya serahkan putra hamba sepenuhnya pada paduka. Semoga di kemudian hari ia dapat menjadi manusia yang berbudi luhur,” ucap Rsi Sidhimantra.

Dijawab kembali oleh Sang Naga Basuki, “Kalau memang itu maumu, biarkan saja dia tetap disini bersamaku. Anakku manic Angkeran, ini adalah sebuah nasihat yang luar biasa, dengarkan dan resapilah. Makna dari judi dan memotong ekor adalah akibat dari sifat rakus yang berlebihan yang dapat mendatangkan mala petaka”. Mendengar nasihat tersebut, Bang Manik Angkeran mulai terpikir dengan kesalahannya dulu. Ida Sang Rsi Sidhimantra  pun lalu kembali ke padepokan.

Singkat cerita, Sang Rsi telah sampai di ujung barat pulau Bali. Disana dijumpai sebuah lubang yang berada di antara pulau Jawa dan Bali. Lalu di tempat itu beliau membuat pembatas yang membentangi jagat Bali agar tidak seorang pun yang dapat melewatinya terlebih oleh orang-orang asing yang memiliki niat jahat. Disamping itu, beliau ingin menjaga agar Manik Angkeran tidak kembali ke pulau Jawa.

Ida Sang Rsi Sidhimantra lalu berdoa sembari menepuk tanah, dan tiba-tiba muncul mata air yang menggenangi garis tersebut. Lama-kelamaan akhirnya tempat itu menjadi selat dan sejak itu pula Bali dan Jawa tidak bersatu lagi.  Selat itu lalu diberi nama “Segara Rupek”

 

-HMJ sastra bali-

Universitas Udayana, Bali

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: