Beranda > Cerita Prosa Rakyat > SYEKH BELABELU : KAMASUTRA UGM

SYEKH BELABELU : KAMASUTRA UGM

SYEKH BELABELU

 

Carita iki mula bukane saka rong bukit kang nduweni jeneng Bukit Sentana lan Bukit Pemancingan. Rong bukit iku papan panggonane ana ing daerah Parangtritis Yogyakarta.

Caritane, ana ing dhuwur bukit iku ing jaman biyen madheg rong pondok. Pondok Bukit Sentana kapimpin dening Syekh Maulana Maghribi salah sawijining saka Wali Songo. Pondok Bukit Pemancingan kapimpin dening Syekh Belabelu.Sadurunge nduweni gelar Syekh Belabelu, guru agama, sejatine Syekh Belabelu iku bangsawan Majapahit. Panjenengane iku putra saka Raja Brawijaya saka Majapahit.

Waktu kang mlaku, anggawa kerajaan Majapahit terus mlaku ana ing malihe jaman. Ananging, malihe jaman mau ndadekake Majapahit kang gedhe, kondhang kawentar kaya ing jamane patih Gadjah Mada, mundhak dadi ilang amarga rawuhing Islam ing tlatah tanah Jawa.Salah sawijining Putra Prabu Kertabumi Raja Majapahit, yaiku Raden Patah kaangkat dadi Adipati ing Demak Bintoro. Nalika Raden Patah kaangkat dadi Adipati ing Demak, kerajaan Majapahit digempur dening Raja Girindrawardhana saking Kediri. Raja Majapahit mlajar ilang ora ngerti tindhak menyang ngendhi. Kabare Raja Majapahit kang dadi Bapak saka Raden Patah iku, tindhak ngungsi ing gunung Lawu ngantos pejahipun.

Sabubare Majapahit tiba ing tangan Girindrawardhana, Raden Patang kaangkat dening para wali dadi Raja Demak kang kapisan. Demak kang mula bukane iku kadipaten, kaubah dadi kerajaan kang nerusake kejayaane Majapahit.

            Agama Islam saya suwe saya bebas kakembangane ing Tanah Jawa. Raden Patah ora mung nduweni restu saka Wali Songo, ananging uga nduweni dukungan saka penduduk ing Tanah Jawa, utamaning ing Jawa Tengah lan Jawa sisih Kidul kang luput saka kuwasaning Girindrawardhana. Perkembangane agama Islam kang gedhen-gedhen iku ora mesti ngolehi sambutan kang apik saka wong Majapahit, dadi ana kang lunga nyingkir mangidul nganti pulau Bali.

            “Tumindhak apik bakal nggawa uwong sadar ana ing watese mampune, kuwate, lan kuwasane, lan bisa nyedhakake marang gusti Pangeran” tuture kanthi alon lan alus. Uwong-uwong kang krungu marai manthuk-manthuk lan ana kang uwis ngantuk amarga sedina kerja.

            “Sebab e, tumindhak becik kang kalakoni karo sopo wae bisa njalari awake nuwuhake rasa sadar tumrap awake dhewe yen sejatine mung manungsa lan mung sekedar ciptaane Gusti Pangeran kang ora nduweni apa-apa” lajeng Raden Jaka Bandem meneng lan manthuk. Raden Jaka Bandem nerusake ceramae meneh kanthi tenang lan wibawa.

            “Mangga kula lan panjenengan sedaya tansah tumindhak apik!”

            Rikala beda tahun lan sasi, ing sandhinge bukit Pamancingan yaiku bukit Santana ana salah sawijining uwong kang kasengsem dening alame, banjur uga ngedhegake pondok. Uwong kuwi nduweni jeneng Syekh Maulana Maghribi.

            Bibar Syekh Maulana Maghribi ngedhegake pondok lan mulang babagan agama Islam, akeh wong kang katarik lan bebarengan sinau agama Islam, nganti ing sawijining dina Raden Jaka Bandem uga kepingin berguru dening Syekh Maulana Maghribi. Syekh Maulana Maghribi sampun kulinten mindhanget dening kaapikan kang dilakoni Raden Jaka Bandem dening masyarakat, saengga panjenenganipun kanthi remen narima Raden Jaka Bandem dados muride. Bibar Raden Jaka Bandem dadi murid Syekh Maulana Maghribi, namane kaganti dadi Syekh Belabelu.

            Syekh Belabelu kanyatane seneng angliwet sega. Panjenengane kasibuaken dening tandhang gawe angliwet sega ing sela-selaning panggawean mulang Islam. Salirane kanthi lemu amarga kekathahan dhahar. Ora mung kuwi, amarga kasenengane ngliwet sega, nganthi intipe sega angebaki ing ngendi-ngendi, nganti dhuwurane omah katutup dening intip. Syekh Maulana Maghribi, mulane ora anggagas dening kasenengane Syekh Belabelu. Ananging ing tembe mburi Syekh Maulana Maghribi mangkel mirsani solah tingkahe Syekh Belabelu kang dianggep wis kaliwat wates.

Ing sawijining dina, Syekh Belabelu nembe mbucal agama Islam ing pondok. Uwong-uwong padha lingguh kanthi khidmat ngrungokake Syekh Belabelu. Kanthi ujug-ujug Syekh Maulana Maghribi ngelingake marang Syekh Belabelu dening pangucap sing kasar. Saking karase, sakabehe murid santri saka Syekh Belabelu nduweni rasa kawedhen yen gurune duka. Sawise para santri mbayangke dukane Syekh, banjur Syekh Maulana Maghribi wis tindhak lunga.

Para santri ora ngira yen Syekh Belabelu malah mesem, amarga bingung para santri nyuwun pirsa dateng Syekh, “Kanjeng Syekh, menapa Kanjeng malah mesem dipun dukani kalian Syekh Maulana Maghribi?”

Syekh Belabelu mesem isin krungu pitakonan saka muride kanthi ngendhikan alu “Menawa manungsa iku karasukan sifat amarah, njalari kabeningan ati lan pikire katutup”

“Yen pikiran peteng, ati ya uga peteng, piye carane kita bisa tetep cedhak marang Sang Maha Kasih?” Panjenenganipun uga mbales takon marang muride. Para murid ora bisa njawab, kajaba kang sing ati lan batine kalindungan dening gurung kang bener-bener arif lan bijaksana

Ananging, dukaning Syekh Maulana Maghribi ora mandheg ana ing kana wae. Ing sawijining esuk, panjenenganipun taksih rawuh lan nantang Syekh Belabelu ngadu kasakten. Kaya biasane, para santri pada wedi, ananging Syekh Belabelu tetep anteng, lan nolak tantangan iku. Syekh Belabelu ngendhikan percuma yen adu kasakten kanggo golek sapa sing paling unggung, amarga uwis ana sing paling unggul yaiku Gusti Kang Maha Kuasa.

Taksih ora puas, Syekh Maulana Maghribi nantang marang Syekh Belabelu lomba teka ing Mekkah. Akhire Syekh Belabelu narima ajakane Syekh Maulana Maghribi, banjur panjenengane angliwet sega meneh. Kanthi seneng, Syekh Maulana Maghribi tindhak kondur tanpa ora peduli marang kang dilakoni dening Syekh Belabelu. Panjenengane uga siap-siap tindhak dhateng Mekkah lan bisa tekan luwih ndhisik tinimbang Syekh Belabelu.

            Dhateng ing Mekkah, sakwetawis meseme Syekh Maulana Maghribi ilang mirsani Syekh Belabelu kang uwis ana ing Mekkah luwih dhisik. “Kenapa kowe bisa luwih dhisik tekan tinimbang aku?” takone Syekh Maulana Maghribi.

            “Syekh usaha kanthi kadigdayane Syekh piyambak, ananging aku mung bisa pasrah dening kuasaning lan kekuataning Gusti Kang Maha Pengasih lan Penyayang” wales Syekh Belabelu.

            Bubar kadadeyan iku, Syekh Maulana Maghribi kang mbiyen dadi gurune Syekh Belabelu ngakoni batas kemampuane.

 

 

Terjemahan

Kisah ini bermula dari sebuah bukit yang dinamakan Bukit Sentana dan Bukit Pemancingan. Kedua bukit itu terletak didaerah Prangtritis, Yogyakarta.

Alkisah, di atas bukit itu dulu pernah berdiri dua pondok. Pondok Bukit Sentana dipimpin oleh Syekh Maulana. Maghribi salah seorang anggota Dewan Wali Songo. Sedangkan Pondok Bukit Pamancingan dipimpin oleh Syekh Belabelu. Sebelum bergelar Syekh Belabelu, seorang guru agama, sesungguhnya tokoh ini adalah seorang bangsawan Majapahit. Dia adalah putra Raja Brawijaya dari Majapahit.

Waktu terus bergulir membawa kerajaan Majapahit terus berjalan kepada perubahan jaman. Perubahan itu bukan menjadikan Majapahit besar dan jaya, seperti pada jaman Majapahit Gadjah Mada, melainkan justru pamor Majapahit semakin pudar oleh kedatangan dan perkembangan agama Islam di Tanah Jawa. Salah seorang Putra Prabu Kertabumi Raja Majapahit, yaitu Raden Patah diangkat sebagai Adipati di Demak Bintoro. Pada saat Raden Patah diangkat sebagai Adipati di Demak, tanpa sepengetahuannya, Majapahit diserang Raja Girindrawardhana dari Kediri. Raja Majapahit melarikan diri tak ketahuan rimbanya. Konon Raja Majapahit yang juga ayahanda Raden Patah tersebut mengungsi ke gunung Lawu hingga akhir hayatnya.

Setelah Majapahit jatuh ke tangan Girindrawardhana, maka Raden Patah diangkat oleh para wali sebagai Raja Demak yang pertama. Demak yang semula kadipaten berubah menjadi kerajaan sebagai penerus kejayaan Majapahit.

Agama Islam semakin leluasa berkembanganya di Tanah Jawa. Raden Patah bukan saja direstui oleh Wali Songo, melainkan juga mendapat dukungan yang banyak dari penduduk Tanah Jawa terutama di Jawa bagian tengah dan sebagian Jawa Timur yang tidak berada di bawah kekuasaan Girindrawardhana. Berkembanganya agama Islam secara besar-besaran itu tidak selalu mendapat sambutan yang baik dari orang-orang Majapahit, sehingga ada beberapanya menyingkir ke arah timur sampai ke pulau Bali.

“Bahwa perbuatan baik akan membawa orang menyadari batas kemampuan, kekuatan, dan kekuasaan, bahkan akan mendekatkan diri pada Tuhan”, tuturnya dengan pelan dan lembut. Orang-orang yang mendengarkan sambil mengangguk-angguk dan sebagian ada yang memang sudah menmgantuk karena seharian bekerja keras.

“Sebab perbuatan baik yang dilakukan siapapun dia akan mendorong dirinya menyadari bahwa ia hanya manusia dan sekedar makhluk ciptaan-Nya yang serba terbaatas”, lalu Raden Jaka Bandem diam dan menunduk. Lantas melanjutkan ceramahnya lagi dengan tenang dan berwibawa.

“Marilah kita berbuat baik!”

Tahun telah berganti dan bulan pun bergulir, disebelah bukit Pamancingan yaitu bukit Sentana ada seseorang ulama yang karena keindahan alamnya ia juga ingin mendirikan pondok pula. Ia bernama Syekh Maulana Maghribi.

Setelah Syekh Maulana Maghribi mendirikan pondok dan mengajarkan agama Islam. anyak orang tertarik dan berduyun-duyun ke sana untuk belajar agama, sampai pada suatu hari Raden Jaka Bandem pun ingin sekali berguru padanya. Syekh Maulana Maghribi sudah sering mendengar kebaikan Raden jaka Bandem kepada masyarakat disekitarnya, sehingga beliau dengan senang hati menerimanya sebagai murid. Setelah Raden Jaka bandem menjadi murid Syekh Maulana Maghribi namanya diubah menjadi Syekh Belabelu.

Syekh Belabelu ternyata gemar sekali makan nasi. Ia cukup disibikkan dengan kegiatan menanak nasi disela-sela saat mengajarnya. Bahkan tubuhnya kian terlihat gendut seperti kebanyakan makan. Tidak hanya itu saja, karena terus-menerus menanak nasi, sampai kerak nasinya banyak berserakan dan bertebaran di mana-mana, hingga atap rumahnya pun tertutup kerak nasi pula. Mulanya dirasakan Syekh Maulana Maghribi biasa saja dengan kegemaran ini. Lama-kelamaan Syekh Maulana Maghribi jengkel melihat ulah Syekh Belabelu yang dianggap kelewatan.

Suatu hari Syekh Belabelu sedang mengajarkan agama di pondoknya. Orang-orang pun duduk dengan hikmat mendengarkan ajaran Syekh Belabelu. Tiba-tiba muncul Syekh Maulana Maghribi memperingatkan Syekh Belabelu dengan kata-kata kasar sekali. Begitu kasarnya teguran itu sampai murid santri Syekh Belabelu khawatir kalau gurunya marah sekali. lepas para santri membayangkan kemarahan sang Syekh, ternyata Syekh Maulana Maghribi sudah pergi.

Diluar dugaan para santri-muridnya, ternyata Syekh belabelu justru tersenyum. Begitu herannya para murid satri itu lalu bertanya, “Kanjeng Syekh, kenapa Kanjeng Syekh malah tersenyum dimarahi Syekh Maulana Maghribi?”

Syekh Belabelu tersipu mendengar pertanyaan muridnya sambil berkata lembut, “Jika manusia itu dirasuki sifat amarah, maka kejernihan hati dan kejernihan pikirannya akan tertutupi”.

“Kalau pikiran gelap, hati juga gelap. lalu bagaimana kita bisa tetap dekat dengan Sang maha Kasih?’. Ia justru balik bertanya kepada muridnya. Para murid tidak bisa menjawab kecuali hanya kata batin hatinya yang merasakan keteduhan terlindungi sosok seorang guru yang benar-benar telah arif dan bijasana.

Namun kemarahan Syekh Maulana Maghribi tidak berhenti disitu. Esok harinya beliau masih datang lagi dan berteriak-teriak menantang Syekh Belabelu mengadu kesaktian. Seperti biasa para santri seperti dilanda kecemasan, tapi Syekh Belabelu masih dengan tenang menolak tantangan itu. Syekh Belabelu juga menyatakan percuma mengadu kesaktian jika hanya untuk mecari pengakuan siapa yang paling unggul, padahal yang paling unggul sudah ada yaitu Sang Maha Pencipta.

Masih dengan ketidakpuasannya Syekh Maulana Maghribi mangatakan bagaimana kalau mereka berdua berlomba untuk datang lebih dahulu ke mekkah. Akhirnya Syekh Belabelu menerima ajakannya, lantas ia kembali menanak nasi seperti biasa.

Dengan senang hati Syekh Maulana Maghribi pulang tanpa memperdulikan apa yang dilakukan Syekh Belabelu. Beliau bersiap-siap dan segera  berangkat sambil memastikan bahwa dirinya akan sampai lebih dahulu di Mekkah sana.

Sampai di Mekkah senyumnya tiba-tiba sirna ketika melihat Syekh Belabelu sudah ada disana lebih dahulu. “Kenapa bisa engkau datang lebih dahulu?” Syekh Maulana Maghribi bertanya.

“Syekh berusaha dengan kekuatan Syekh sendiri, tetapi saya hanya bisa menyadarkan diri kepada kekuatan Sang Maha Pengasih dan Penyayang” kata Syekh Belabelu.

Sejak saat itu Syekh Maulana Maghribi yang dulu juga gurunya mengakui batas kemampuannya.

-Keluarga Mahasiswa Sastra Nusantara (KAMASUTRA)-

Universitas Gadjah Mada

Iklan
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: